ECL 82 - Triode / Pentode

(6 BM 8)


 


 

  Type ECL 82  
Verwendung Triode Pentode
       
Heizung Heizspannung 6,3 V  
  Heizstrom 0,78 A  
  Heizart indirekt  
  Kenndaten    

Betriebswerte

Anodenspannung    100 V 200 V
Anodenstrom 3,5 mA 35 mA
  Gitterspannung -0 V -16 V
  S 2,5 mA/V 6,4 mA/V
   
Grenzwerte Anodenspannung 250 V 500 V